لوسیون بدن اوسرین

لوسیون بدن اوسرین حاوی ۵% اوره و تکنولوژی آکواپورین (مناسب پوست های خشک و زبر)