لوسیون بدن اوسرین

لوسیون بدن اوسرین حاوی۱٠% اوره و تکنولوژی آکواپورین (مناسب پوستهای خشک و خشن)